Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC. Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND=NB. Trên tia đối của ti

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC. Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND=NB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME=MC. Chứng minh
A) AD= BC

Comments ( 1 )

  1. $\text{#Gửi}$
      TB trong hình
     

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-canh-ab-va-ac-tren-tia-doi-cua-tia

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )