Toán Lớp 6: There are 30 fish a person can catch $\dfrac{1}{5}$ fish. How many fish did he catch and how many fish are left? Toán tiếng anh+dịch

Toán Lớp 6: There are 30 fish a person can catch $\dfrac{1}{5}$ fish. How many fish did he catch and how many fish are left?
Toán tiếng anh+dịch

0 bình luận về “Toán Lớp 6: There are 30 fish a person can catch $\dfrac{1}{5}$ fish. How many fish did he catch and how many fish are left? Toán tiếng anh+dịch”

 1. Dịch đề: Có 30 con cá, một người đã câu được 1/5 số cá đó. Hỏi người đó đã bắt được bao nhiêu con cá và còn lại bao nhiêu con cá?
  Bài làm:
  Người đó đã câu được số con cá là:
  30 . 1/5 = 6 (con)
  Còn lại số con cá là:
  30 – 6 = 24 (con)
  Đ/S: Câu được 6 con cá
  Còn lại 24 con.

  Trả lời
 2. @Pảk
  Giải đáp:
   6 và 24
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Dịch :Một người câu được 1/5 số cá. Số cá là 30 con . Người đó đã bắt được bao nhiêu con cá và còn lại bao nhiêu con cá?
   Số cá người đó câu được là :
   30×1/5=6 ( con)
   Số cá còn lại là :
    30-6=24 ( con)
   BTS
    
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận