Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,45% một tháng. Mẹ gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Em hãy tính giúp mẹ sau một tháng, tổng số tiền gửi và tiền lãi

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,45% một tháng. Mẹ gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Em hãy tính
giúp mẹ sau một tháng, tổng số tiền gửi và tiền lãi của mẹ là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   sô tiền lãi là 
  6 000 000 : 100 x 0,45=27 000 (đồng)
  tổng số tiền gửi và tiền lãi của mẹ là
  6 000 000 + 27 000=6027000 (đồng)
  đáp số: 6 027 000 đồng

 2. Giải đáp:
  Tiền lãi sau 1 tháng là:
  6 000 000 : 100 xx 0,45 = 27000 ( đồng )
  Sau một tháng tổng tiền gửi và tiền lãi của mẹ là:
  6 000 000 + 27000  = 6027000 ( đồng )
  Đáp số: 6027000 đồng
  ∘ dariana

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly