Toán Lớp 5: Tìm x: a, x : 0,25 – x = 15,6 b, x : 0,1 – x : 4 – x × 3/4 = 2,25 c, 89 : x – 51,5 : x =37,5 d, x : 0,5 + x : 0,125 = 9,78

Toán Lớp 5: Tìm x:
a, x : 0,25 – x = 15,6
b, x : 0,1 – x : 4 – x × 3/4 = 2,25
c, 89 : x – 51,5 : x =37,5
d, x : 0,5 + x : 0,125 = 9,78

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm x: a, x : 0,25 – x = 15,6 b, x : 0,1 – x : 4 – x × 3/4 = 2,25 c, 89 : x – 51,5 : x =37,5 d, x : 0,5 + x : 0,125 = 9,78”

 1. a.X:0,25-X=15,6
    X x 4-X x 1=15,6
    X x (4-1)   =15,6
    X x 3         =15,6
    X               =15,6:3
    X               =5,2
  b. X : 0,1 – X : 4 – X x 3/4 = 2,25
  X x 10- X x 1/4- X x 3/4=2,25
  X x (10- 1/4 – 3/4 )=2,25
  X x 9=2,25
  X =2,25:9
  X=0,25
  c. 89 : x – 51,5 : x =37,5
     (89 – 51,5) : x = 37,5
       37,5 : x = 37,5
                x = 37,5 : 37,5
                x = 1
  d. x : 0,5 + x : 0,125 = 9,78
      X x 2  +  X x 8  = 9,78
      X x ( 2+8) = 9,78
      X x 10 = 9,78
      X         = 9,78 : 10
      X         = 0,978
  chúc bạn học tốt 😉

  Trả lời

Viết một bình luận