Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Theo Tổng cục Thống kê,tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn la 98 000 000 người.Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích c

Toán Lớp 6: Theo Tổng cục Thống kê,tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn la 98 000 000 người.Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một lũy thừa của 10

Comments ( 2 )

 1.                          6 
  Giải đáp: 98 = 10   . 98
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  98 000 000=98.10^6
  Dân số Việt Nam dưới  dạng tích của một số với một lũy thừa của 10 là 98.10^6 
                                   XIN 5*+CTLHN NẾU CÓ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng