Toán Lớp 6: Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là: A.C= { x | x là số tự nhiên, x < 11} B.C= { x | x là số tự nhiên, x

By Thanh Hương

Toán Lớp 6: Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là:
A.C= { x | x là số tự nhiên, x < 11} B.C= { x | x là số tự nhiên, x >2}
C.C= { x| x là số tự nhiên, 2 < x < 11} D.C= { x | x là số tự nhiên, 3 < x < 11}

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là: A.C= { x | x là số tự nhiên, x < 11} B.C= { x | x là số tự nhiên, x”

 1. Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là:
  A.C= { x | x là số tự nhiên, x < 11}
  B.C= { x | x là số tự nhiên, x >2}
  C.C= { x| x là số tự nhiên, 2 < x < 11}
  D.C= { x | x là số tự nhiên, 3 < x < 11}
                      Giải
  Gọi các số tự nhiên là x.
   Vì x>2 (hay 2<x) và x<11 nên được viết là 2<x<11.
  Mà 2<x<11->x ∈N (số tự nhiên)
  ->D.C= { x | x là số tự nhiên, 3 < x < 11}

  Trả lời

Viết một bình luận