Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là: A.C= { x | x là số tự nhiên, x < 11} B.C= { x | x là số tự nhiên, x

Toán Lớp 6: Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là:
A.C= { x | x là số tự nhiên, x < 11} B.C= { x | x là số tự nhiên, x >2}
C.C= { x| x là số tự nhiên, 2 < x < 11} D.C= { x | x là số tự nhiên, 3 < x < 11}

Comments ( 2 )

 1. Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là:
  A.C= { x | x là số tự nhiên, x < 11}
  B.C= { x | x là số tự nhiên, x >2}
  C.C= { x| x là số tự nhiên, 2 < x < 11}
  D.C= { x | x là số tự nhiên, 3 < x < 11}
                      Giải
  Gọi các số tự nhiên là x.
   Vì x>2 (hay 2<x) và x<11 nên được viết là 2<x<11.
  Mà 2<x<11->x ∈N (số tự nhiên)
  ->D.C= { x | x là số tự nhiên, 3 < x < 11}

 2. Giải đáp C nha bạn vì lớn hơn 2 nghĩa là 2 bé hơn số đó . 
  C= { x| x là số tự nhiên, 2 < x < 11}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )