Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tập hợp B các số tự nhiên có 2 chữ số trong chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3 giúp mình vk

Toán Lớp 6: tập hợp B các số tự nhiên có 2 chữ số trong chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3
giúp mình vk

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp:
     ↓↓
    Lời giải và giải thích chi tiết:
      B = { 14 ; 25 ; 36 ; 47 ; 58 ; 69 }

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt