Toán Lớp 8: Bài 1. Tính a ) 6x^2 – 4x^2 (x^2 – 3x – 2 ) . b ) ( 3x – 2)^2 – 2(x – 1 )^2 . c ) ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – 2 – 3x^2 ) : ( x^2 + 1 –

Toán Lớp 8: Bài 1. Tính
a ) 6x^2 – 4x^2 (x^2 – 3x – 2 ) .
b ) ( 3x – 2)^2 – 2(x – 1 )^2 .
c ) ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – 2 – 3x^2 ) : ( x^2 + 1 – x )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1. Tính a ) 6x^2 – 4x^2 (x^2 – 3x – 2 ) . b ) ( 3x – 2)^2 – 2(x – 1 )^2 . c ) ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – 2 – 3x^2 ) : ( x^2 + 1 –”

 1. a) 6x^2 – 4x^2(x^2 – 3x – 2)
  = 6x^2 – (4x^4 – 12x^3 – 8x^2)
  = 6x^2 – 4x^4 + 12x^3 + 8x^2
  = 14x^2 – 4x^4 + 12x^3
  b) (3x-2)^2 – 2(x-1)^2
  = 9x^2 – 12x + 4 – 2(x^2 – 2x + 1)
  = 9x^2 – 12x + 4 – 2x^2 + 4x -2
  = 7x^2 – 8x + 2
  c)  ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – 2 – 3x^2 ) : ( x^2 + 1 – x )

  toan-lop-8-bai-1-tinh-a-6-2-4-2-2-3-2-b-3-2-2-2-1-2-c-2-4-5-3-2-2-3-2-2-1

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  6x^2-4x^2(x^2-3x-2)
  =6x^2-4x^4+12x^3+8x^2
  =-4x^4+12x^3+(6x^2+8x^2)
  =-4x^4+12x^3+14x^2
  b)
  (3x-2)^2-2(x-1)^2
  =9x^2-12x+4-2(x^2-2x+1)
  =9x^2-12x+4-2x^2+4x-2
  =(9x^2-2x^2)-(12x-4x)+4-2
  =7x^2-8x+2
  c) Xem hình
   

  toan-lop-8-bai-1-tinh-a-6-2-4-2-2-3-2-b-3-2-2-2-1-2-c-2-4-5-3-2-2-3-2-2-1

Viết một bình luận