Toán Lớp 9: P= (x+3/x^2-1 – 3/x+1) :(1-2/x-1) d) rút gọn biểu thức P e) tìm x để P<0 f) tìm x là số nguyên để Q=x.p nhận giá trị nguyên

Toán Lớp 9: P= (x+3/x^2-1 – 3/x+1) :(1-2/x-1) d) rút gọn biểu thức P e) tìm x để P<0 f) tìm x là số nguyên để Q=x.p nhận giá trị nguyên

0 bình luận về “Toán Lớp 9: P= (x+3/x^2-1 – 3/x+1) :(1-2/x-1) d) rút gọn biểu thức P e) tìm x để P<0 f) tìm x là số nguyên để Q=x.p nhận giá trị nguyên”

 1. Giải đáp:
  \(\begin{array}{l}
  d) – \dfrac{2}{{x + 1}}\\
  e)x >  – 1\\
  f)\left[ \begin{array}{l}
  x =  – 3\\
  x = 0\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.
  \end{array}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  d)DK:x \ne \left\{ { – 1;1;3} \right\}\\
  P = \dfrac{{x + 3 – 3\left( {x – 1} \right)}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}:\dfrac{{x – 1 – 2}}{{x – 1}}\\
   = \dfrac{{ – 2x + 6}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}:\dfrac{{x – 3}}{{x – 1}}\\
   = \dfrac{{ – 2\left( {x – 3} \right)}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}.\dfrac{{x – 1}}{{x – 3}}\\
   =  – \dfrac{2}{{x + 1}}\\
  e)P < 0\\
   \to  – \dfrac{2}{{x + 1}} < 0\\
   \to x + 1 > 0\\
   \to x >  – 1\\
  f)Q = x.P = x. – \dfrac{2}{{x + 1}}\\
   =  – \dfrac{{2x}}{{x + 1}} =  – \dfrac{{2\left( {x + 1} \right) – 2}}{{x + 1}}\\
   =  – 2 + \dfrac{2}{{x + 1}}\\
  Q \in Z\\
   \to \dfrac{2}{{x + 1}} \in Z\\
   \to x + 1 \in U\left( 2 \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 = 2\\
  x + 1 =  – 2\\
  x + 1 = 1\\
  x + 1 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\left( l \right)\\
  x =  – 3\\
  x = 0\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Viết một bình luận