Toán Lớp 7: Cho Ta giác ABC vuông tại A, kẻ tia phân giác trong BD của góc ABC,D thuộc AC, gọi E là hình chiếu vuông góc của D trên BC, BD cắt AE t

Toán Lớp 7: Cho Ta giác ABC vuông tại A, kẻ tia phân giác trong BD của góc ABC,D thuộc AC, gọi E là hình chiếu vuông góc của D trên BC, BD cắt AE tại H, tia ED và BA cắt nhau tại F
1) CM: Tam giác ABC = Tam giác EBD và AB = BE
2) CM: BD vuông góc với AE và H là trung điểm của AE
3) So sánh: AD và CD
CM: AF = CE và tam giác BFC cân
5) CM: AE song song với CF, BD vuông góc với CF

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho Ta giác ABC vuông tại A, kẻ tia phân giác trong BD của góc ABC,D thuộc AC, gọi E là hình chiếu vuông góc của D trên BC, BD cắt AE t”

 1. 5)
  Ta có:
  AB = BE(phần a)
  => tam giác BAE cân
  =>đg phân giác BD vuông với AE(do trog tam giác cân đg phân giác trùng với đg cao)
  Ta có:
  Tam giác ABC = Tam giác EBD(phần a)
  => BA=BC(cạnh t/ứ)
  => tam giác ABC cân tại B
  => đg phÂn giác BD vuông với CF(do trog tam giác cân đg phân giác trùng với đg cao)
  Ta có:
  BD⊥AE
  BD ⊥ CF
  =>AE//CF(từ vuông góc đến //)

Viết một bình luận