Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Quy Đồng Mẫu Các Phân Số Sau: a) 2/3 và -6/7 b) 5/2²×3² và -7 và 2²×3

Toán Lớp 6: Quy Đồng Mẫu Các Phân Số Sau:
a) 2/3 và -6/7
b) 5/2²×3² và -7 và 2²×3

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  2/3 = {2*7}/{3*7} = 14/21
  -6/7 = -{6*3}/{3*7} = -18/21
  b)
  5/{2^2 * 3^2} = 5/36
  -7/{2^2*3} = -7/12 = -{7 · 3}/{12·3} = -21/36

 2. Trả lời:
  $\text{a,Ta có:}$
  2/3=(2xx7)/(3xx7)=14/21
  -6/7=(-6xx3)/(7xx3)=-18/21
  $\text{b,Ta có:}$
  5/(2^2 xx3^2)=5/(4xx9)=5/36
  -7/(2^2 xx3)=-7/(4xx3)=-7/12=(-7xx3)/(12xx3)=-21/36

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )