Toán Lớp 6: Một công nhân được trả lương theo sản phẩm, mỗi sản phẩm đúng tiêu chuẩn được trả 3000 đồng nhưng nếu sản phẩm chưa đạt sẽ bị trừ 2000

By Phượng Tiên

Toán Lớp 6: Một công nhân được trả lương theo sản phẩm, mỗi sản phẩm đúng tiêu chuẩn được trả 3000 đồng nhưng nếu sản phẩm chưa đạt sẽ bị trừ 2000 đồng. Sau một tháng công nhân đó làm được 2400 sản phẩm đúng tiêu chuẩn và 56 sản phẩm chưa đạt. Tiền lương tháng này của công nhân đó là:
A. 7000000 đồng. B. 7088000 đồng. C. 7880000 đồng. D. 7080000 đồng.
Viết một bình luận