Toán Lớp 6: Phòng giáo dục thành phố Bắc Giang tổ chức tiêm vắc-xin cho giáo viên các trường THCS trong thành phố. Các giáo viên đến tiêm vắc-xin đ

Toán Lớp 6: Phòng giáo dục thành phố Bắc Giang tổ chức tiêm vắc-xin cho giáo viên các trường THCS trong thành phố. Các giáo viên đến tiêm vắc-xin được xếp hàng để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch. Biết khi xếp hàng 18;20;24 thì vừa đủ. tính số giáo viên đến tiêm, biết số giáo viên tròng khoảng từ 600 đến 800.

TRẢ LỜI

 1. Gọi số giáo viên đến tiêm là a ( a ∈ N* )
  Theo bài ra, ta có :
  a vdots 18
  a vdots 20
  a vdots 24
  ⇒ a ∈ BC ( 18,20,24 )
  Ta có : 
  18 = 2 * 3^2
  20 = 2^2 * 5
  24 = 2^3 * 3
  ⇒ BCNNNN ( 16,20,24 ) = 2^3 * 3^2 * 5 = 360
  ⇒ BC ( 16,20,24 ) = B ( 360 ) = { 0 ; 360 ; 720 ; 1080 ; … }
  Mà 600 <= a <= 800
  ⇒ a = 720
  Vậy số giáo viên đến tiêm là 720
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  720 giáo viên đến tiêm vắc-xin
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                       Lời giải
  Gọi số giáo viên của trường THCS đến tiêm vắc-xin đó là x (giáo viên) (x ∈ N*; 600≤x≤800)
  Theo bài ra ta có:
   x $\vdots$ 18; x $\vdots$ 20; x $\vdots$ 24
  ⇒ x ∈ BC (18;20;24)
  Ta có:
  18= 2.$3^{2}$ 
  20= $2^{2}$ .5
  24= $2^{3}$.3 
  => BCNN (18;20;24)= 2^2.3^2.5= 360
  => BC (18;20;24)= B (360)= {0; 360; 720; 1080; …}
  Mà 600≤x≤800 nên x= 720.
  Vậy số giáo viên đi tiêm vắc-xin trong thành phố Bắc Giang là 720 người.

  Trả lời

Viết một bình luận