Toán Lớp 6: Câu 10: Số học sinh của một trường THCS trên địa bàn là một số có ba chữ số và lớn hơn 900. Nếu xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừ

Toán Lớp 6: Câu 10: Số học sinh của một trường THCS trên địa bàn là một số có ba chữ số và lớn hơn 900. Nếu xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ không thừa một ai. Hỏi trường THCS đó có bao nhiêu học sinh?
ai jup mik câu này với ah^^
PLEASE!!!^^

TRẢ LỜI

 1. Gọi số học sinh trường đó là x ( 900 < x < 1000)
  Ta có :
  x vdots 3
  x vdots 4
  x vdots 5
  => x  ∈ BC ( 3; 4; 5)  mà  900 < x < 1000)
  3 = 3
  4 = 2^2
  5 = 5
  => BCN N ( 3; 4; 5) = { 3. 2^2. 5 = 60
  => BC ( 3; 4; 5) = { 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; 480; 540; 600; 660; 720; 780; 840; 900; 960; 1020;…}
  => 900 < BC ( 3; 4; 5) < 1000 = { 960}
  => x = 960
  Vậy : Trường THCS đó có 960 học sinh
   

  Trả lời

Viết một bình luận