Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Phân tích 175,280 ra thừa số nguyên tố và tìm các ước nguyên tố của số đó.

Toán Lớp 6: Phân tích 175,280 ra thừa số nguyên tố và tìm các ước nguyên tố của số đó.

Comments ( 2 )

 1. 175 | 5
  35   | 5
  7     | 7
  1
  Vậy 175 = 5² . 7
  Ước nguyên tố của 175 là 5 và 7
  280 | 2
  140 | 2
  70   | 2
  35   | 5
  7    |  7
  1
  Vậy 280 = 2³ . 5 . 7
  Ước nguyên tố của 280 là 2 ; 5 ; 7

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  175 | 5
    35 | 5
      7 | 7
  175 = 5^2 . 7
  Ước nguyên tố của 175 là : 5 ; 7
  280 | 2
  140 | 2
    70 | 2
    35 | 5
      7 | 7
  280 = 2^3 . 5 . 7
  Ước nguyên tố của 280 là : 2 ; 5 ; 7

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân