Toán Lớp 6: Một trường học khi xếp hàng mỗi hàng có 20 hs, 25 hs hoặc 30 hs đều thừa 15 hs nếu xếp mỗi hàng 59 hs thì vừa đủ. Hỏi trường đó có bao

By Hoàng Hà

Toán Lớp 6: Một trường học khi xếp hàng mỗi hàng có 20 hs, 25 hs hoặc 30 hs đều thừa 15 hs nếu xếp mỗi hàng 59 hs thì vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu hs , biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000
Viết một bình luận