Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán 240kg gạo,trong đó 85%là gạo tẻ còn lại là gạo nếp.Cửa hàng đó bán được bao nhiêu gạo nếp

Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán 240kg gạo,trong đó 85%là gạo tẻ còn lại là gạo nếp.Cửa hàng đó bán được bao nhiêu gạo nếp

TRẢ LỜI

 1. $\text{Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo tẻ là:}$
  $\text{240 : 100% x 85 % = 204 (kg)}$
  $\text{Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:}$
  $\text{240 – 204 = 36 (kg)}$
  $\text{Đáp số : 36 g }$
   

  Trả lời

Viết một bình luận