Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một số chia cho 21 dư 2 và chưa cho 12 dư 5 hỏi số đó chia cho 84 thì dư bao nhiêu

Toán Lớp 6: Một số chia cho 21 dư 2 và chưa cho 12 dư 5 hỏi số đó chia cho 84 thì dư bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là a
  Theo bài ra, ta có:
  a chia 21 dư 2 => a + 19 chia hết cho 21
  a chia 12 dư 5 => a + 19 chia hết cho 5
  => a + 19 thuộc BC(21; 12)
  Ta lại có:
  21 = 3.7
  12 = $2^{2}$ .3
  => BCNN(21; 12) = 2².3.7 = 84
  => BC(21; 12) = 84q
  => a + 19 = 84q
  => a = 84q – 19
  => a = 84q – 84 + 84 – 19
  => a = 84(q – 1) + 65
  => a chia 84 dư 65
  ~ Xin câu trả lời hay nhất ạ ~

 2. Vì $a : 21 dư 2 và a : 12 dư 5$
  $⇒ a+ 19 chia hết cho 21 và 12$
  $⇒ a thuộc BC(21 ,12)$
  $21= 3×7$
  $12= 2² × 3$
  $BCNN (21,12) = 2² ×3 ×7 = 84$
  $BC(21 ,12) =B(84) = 0 ; 84 ; 168 ;…$
  $⇒ a : 84 dư 19$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm