Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 có 195 Nam và 117 nữ tham gia lao động, thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và số nữ mỗi tổ đều bằn

Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 có 195 Nam và 117 nữ tham gia lao động, thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và số nữ mỗi tổ đều bằng nhau hỏi có thể chia nhiều nhất mấy tổ ?mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 có 195 Nam và 117 nữ tham gia lao động, thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và số nữ mỗi tổ đều bằn”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chia ra thành các tổ sao cho số nam và số nữ mỗi tổ đều bằng nhau => số tổ là ước chung của 195 và 117
  Ta có :
  195 = 3 . 5 . 13
  117 = 3^2 . 13
  $\text{⇒ ƯCLN(195 , 117) = 3 . 13 = 39}$
  Vậy có thể chia ra nhiều nhất 39 tổ sao cho số nam và số nữ mỗi tổ đều bằng nhau.
  Mỗi tổ có số bạn nam là :
                195 : 39 = 5 (bạn)
  Mỗi tỏ có số bạn nữ là :
                117 : 39 = 3 (bạn)
                          Đáp số : 39 tổ
                          Mỗi tổ : 5 bạn nam
                                        3 bạn nữ

  Trả lời

Viết một bình luận