Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Ba trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Toán Lớp 6: Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Ba trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Comments ( 2 )

  1. A = { Tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 9 }
    Tập hợp này có 3 phần tử.
     

  2. – Các quý trong năm là : Quý 1 ( Tháng 1 , 2 , 3 ) ; Quý 2 ( Tháng 4 ; 5 ; 6 ) ; Qu ý 3 ( Tháng 7 , 8 , 9 ) ; Quý 4 ( Tháng 10 , 11 , 12 )
    ⇒ A = { Tháng 7 ; Tháng 8 , Tháng 9 }
    ⇒ Tập hợp này có 3 phần tử

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )