Toán Lớp 6: Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Ba trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Toán Lớp 6: Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Ba trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

TRẢ LỜI

  1. – Các quý trong năm là : Quý 1 ( Tháng 1 , 2 , 3 ) ; Quý 2 ( Tháng 4 ; 5 ; 6 ) ; Qu ý 3 ( Tháng 7 , 8 , 9 ) ; Quý 4 ( Tháng 10 , 11 , 12 )
    ⇒ A = { Tháng 7 ; Tháng 8 , Tháng 9 }
    ⇒ Tập hợp này có 3 phần tử

    Trả lời

Viết một bình luận