Toán Lớp 6: Một lớp có 40 người gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/

Toán Lớp 6: Một lớp có 40 người gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một lớp có 40 người gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/”

 1. Giải đáp:
  a) Số học sinh giỏi của lớp đó là:
      40 × 1/5 = 8 (học sinh)
  Số học sinh còn lại là:
     40 – 8 = 32 (học sinh)
   Số học sinh trung bình của lớp đó là:
     32 × 3/8 = 12 (học sinh)
  Số học sinh khá của lớp đó là:
      40 – 8 – 12 = 20 (học sinh)
  b) Tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp là:
     (12 × 100)/40 %= 30%
   Vậy lớp đó có 8 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 12 học sinh trung bình và số học sinh trung bình bằng 30% số học sinh cả lớp.

 2. a, Số học sinh giỏi của lớp đó là :
         40 xx 1/5 = 8 ( học sinh )
      Số học sinh trung bình của lớp đó là :
         ( 40 – 8 ) xx 3/8 = 12 ( học sinh )
       Số học sinh khá của lớp đó là :
         40 – 8 – 12 = 20 ( học sinh )
  b, Tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp là :
           12 : 40 xx 100 = 30%
  Vậy , ………..

Viết một bình luận