Toán Lớp 5: Căn phòng có chiều dài 12m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài , chiều cao bằng 35 dm. Căn phòng có 2 cửa ra vào và 4 cửa sổ. Cửa ra vào c

Toán Lớp 5: Căn phòng có chiều dài 12m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài , chiều cao bằng 35 dm. Căn phòng có 2 cửa ra vào và 4 cửa sổ. Cửa ra vào có chiều cao 2m, rộng 1,8m. Cửa sổ có chiều dài 2,5m rộng 1,5 m. Tính diện tích quét vôi biết quét vôi cả trần nhà

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Căn phòng có chiều dài 12m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài , chiều cao bằng 35 dm. Căn phòng có 2 cửa ra vào và 4 cửa sổ. Cửa ra vào c”

 1. Giải đáp:
   213,8m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng của căn phòng đó là:
             12 × 2/3 = 8 (m)
  Đổi 35dm = 3,5m
  Diện tích 4 bức tường là:
            (12 + 8) × 2 × 3,5 = 140 (m²)
  Diện tích trần nhà là:
           12 × 8 = 96 (m²)
  Diện tích 2 cửa ra vào là:
           2 × 1,8 × 2 = 7,2 (m²)
  Diện tích 4 cái cửa sổ là:
             2,5 × 1,5 × 4 = 15 (m²)
  Diện tích quét vôi là:
              140 + 96 – 7,2 -15 = 213,8 (m²)
                              Đáp số: 213,8m²

 2. Giải đáp:
   Ở bên dưới
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng là : $12 \times \dfrac{2}{3}= 8 (m)$
  Đổi : 35 dm = 3,5 m
  Diện tích 4 bức tường là : $(12 + 8) \times 2 \times 3,5 = 140 (m^2)$
  Diện tích quét vôi là : $12 \times 8 + 140 = 236 (m^2)$
  Diện tích cửa ra vào và cửa sổ là : $2 \times 1,8 \times 2 + 2,5 \times 1,5 \times 4 = 22,2 (m^2)$
  Diện tích quét vôi là : $236 – 22,2 = 213,8 (m^2)$
  Đáp số : $213,8 m^2$
  ~~CTLHN~~

Viết một bình luận