Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: các bn lm giúp mik vs: Tìm x, bt: (3x+1) ²-9(x+2) ²=(-5) các bn làm nhanh giúp mik nha

Toán Lớp 8: các bn lm giúp mik vs:
Tìm x, bt:
(3x+1) ²-9(x+2) ²=(-5)
các bn làm nhanh giúp mik nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (3x+1)^2 – 9(x+2)^2 = -5
  ⇔ 9x^2+6x+1-9x^2-36x-36 = -5
  ⇔ -30x – 35 = -5
  ⇔ -30x = -5 + 35
  ⇔ -30x = 30
  ⇔ x = 30 : (-30)
  ⇔ x = -1
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {-1} 

 2. (3x+1) ²-9(x+2) ²=(-5)
  <=>9x²+6x+1-9.(x²+4x+4)=-5
  <=>9x²+6x+1-9x²-36x-36+5=0
  <=>-30x-30=0
  <=>=-1
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh