Toán Lớp 6: Lớp 7A có 45 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 3 5 tổng số, số học sinh khá chiếm 1 3 số học sinh trung bình, còn lại

By Ái Linh

Toán Lớp 6: Lớp 7A có 45 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 3 5
tổng số, số học sinh
khá chiếm 1 3
số học sinh trung bình, còn lại là học sinh giỏi. a) Tính số học sinh có học lực giỏi. b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với tổng số học sinh của lớp 7A.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Lớp 7A có 45 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 3 5 tổng số, số học sinh khá chiếm 1 3 số học sinh trung bình, còn lại”

 1.      Số học sinh trung bình là :
         45×3/5=27(học sinh)
      Số học sinh khá là :
        27×1/3=9 (học sinh)
   a) Số học sinh giỏi là :
       45-(27+9)=9 (học sinh)
  b) Số học sinh giỏi so với cả lớp là :
       9÷45=1/5=20/100=20% (Số học sinh cả lớp)
                                       Đ/S: a) 9 học sinh
                                              b) 20% số học sinh cả lớp 7A
     

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số học sinh có học lực t trung bình có là:
             45 × 3/5 = 27 (học sinh)
  Số học sinh khá có là:
             27 × 1/3 = 9 (học sinh)
  a) Số học sinh có học lực giỏi là:
                45 – 27 – 9 = 9 (học sinh)
  b)  Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với tổng số học sinh của lớp 7A là:
                 9 : 45 × 100 = 20% (số học sinh cả lớp)
                                     Đáp số: a) 9 học sinh
                                                   b) 20% số học sinh cả lớp
                 

  Trả lời

Viết một bình luận