Toán Lớp 6: Lớp 6a4 gồm 15 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 10 học sinh trung bình. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ trong đó số học sinh g

By Thanh Hường

Toán Lớp 6: Lớp 6a4 gồm 15 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 10 học sinh trung bình.
Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ trong đó số học sinh giỏi khá trung bình mỗi tổ bằng nhau. Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu học sinh giỏi bao nhiêu học sinh khá bao nhiêu học sinh trung bình?
Viết một bình luận