Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Lan có 37 kẹo Thảo có 49 kẹo và Mai có 67 kẹo . Mỗi ngày chia cho các bạn trong lớp 1 viên kẹo (trừ Lan Mai Thảo ) Đến khi không chia đ

Toán Lớp 6: Lan có 37 kẹo Thảo có 49 kẹo và Mai có 67 kẹo . Mỗi ngày chia cho các bạn trong lớp 1 viên kẹo (trừ Lan Mai Thảo ) Đến khi không chia được nữa . hỏi lớp có tối đa bao nhiêu bạn

Comments ( 2 )

 1. Ba bạn có số kẹo là :
  37 + 49 + 67 = 153 (cái kẹo)
  Vì mỗi bạn trong lớp đều có 1 cái
  ⇒ Lan , Mai , Thảo vẫn còn 3 cái
  Lớp có tối đa số bạn là :
  153 + 3 = 156 (bạn)

 2. Tổng số kẹo của ba bạn là:
  37 + 49 + 67 = 153 (cái)
  Lớp có nhiều bạn nhất là khi chỉ chia trong 1 ngày là hết số kẹo.
  Lớp có tối đa số bạn là:
  153 : 1 = 153 (bạn)
  Nhưng thực tế vẫn còn ba bạn là Lan, Mai, Thảo nên lớp có tối đa số bạn là:
  153 + 3 = 156 (bạn)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )