Toán Lớp 6: Lan có 37 kẹo Thảo có 49 kẹo và Mai có 67 kẹo . Mỗi ngày chia cho các bạn trong lớp 1 viên kẹo (trừ Lan Mai Thảo ) Đến khi không chia đ

By Việt Lan

Toán Lớp 6: Lan có 37 kẹo Thảo có 49 kẹo và Mai có 67 kẹo . Mỗi ngày chia cho các bạn trong lớp 1 viên kẹo (trừ Lan Mai Thảo ) Đến khi không chia được nữa . hỏi lớp có tối đa bao nhiêu bạn

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Lan có 37 kẹo Thảo có 49 kẹo và Mai có 67 kẹo . Mỗi ngày chia cho các bạn trong lớp 1 viên kẹo (trừ Lan Mai Thảo ) Đến khi không chia đ”

 1. Tổng số kẹo của ba bạn là:
  37 + 49 + 67 = 153 (cái)
  Lớp có nhiều bạn nhất là khi chỉ chia trong 1 ngày là hết số kẹo.
  Lớp có tối đa số bạn là:
  153 : 1 = 153 (bạn)
  Nhưng thực tế vẫn còn ba bạn là Lan, Mai, Thảo nên lớp có tối đa số bạn là:
  153 + 3 = 156 (bạn)

  Trả lời

Viết một bình luận