Toán Lớp 6: HELP ME PLEASEE Bài 1 : a. 2.(-x+2 )+( -4)=(-14) b. 240 : (x-4) = 17+(-9) c. 2.(x+3)^3-200 = 2.5^2

Toán Lớp 6: HELP ME PLEASEE
Bài 1 :
a. 2.(-x+2 )+( -4)=(-14)
b. 240 : (x-4) = 17+(-9)
c. 2.(x+3)^3-200 = 2.5^2

TRẢ LỜI

 1. a,
  2.(-x+2)+(-4)=(-14)
  2.(-x)+4-4=-14
  2.(-x)=-14
  -x=-14:2
  -x=-7
  x=7
  b,
  240:(x-4)=17+(-9)
  240:(x-4)=8
  x-4=240:8
  x-4=30
  x=34
  c,
  2.(x+3)^3-200=2.5^2
  2.(x+3)^3-200=50
  2.(x+3)^3=250
  (x+3)^3=250:2
  (x+3)^3=125
  (x+3)^3=5^3
  x+3=5
  x=2

  Trả lời
 2.  1.
  a, 2(-x + 2) + (-4) = -14
  => 2(-x + 2) = -14 – (-4)
  => 2(-x + 2) = -10
  => -x + 2 = -10 : 2
  => -x + 2 = -5
  => -x = -5 – 2
  => -x = -7
  => x = 7
  Vậy x = 7
  b, 240 : (x – 4) = 17 + (-9)
  => 240 : (x – 4) = 8
  => x – 4 = 240 : 8
  => x – 4 = 30
  => x = 34
  Vậy x = 34
  c, 2(x + 3)^3 – 200 = 2. 5^2
  => 2(x + 3)^3 – 200 = 2. 25
  => 2(x + 3)^3 – 200 = 50
  => 2(x + 3)^3 = 50 + 200
  => 2(x + 3)^3 = 250
  => (x + 3)^3 = 125
  => (x + 3)^3 = 5^3
  => x + 3 = 5
  => x = 5-3 = 2
  Vậy x = 2

  Trả lời

Viết một bình luận