Toán Lớp 6: chứng minh A chia hết cho 3 với A = 2^1 + 2 ² +…+ 2^100

Toán Lớp 6: chứng minh A chia hết cho 3 với A = 2^1 + 2 ² +…+ 2^100

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  A = 2^1 + 2^2 + …. + 2^100
  A = (2^1 + 2^2)  +…. + (2^99 + 2^100)
     = 2 . (1 + 2) + …. + 2^99 . (1 + 2)
    = 2 . 3 + …. + 2^99 . 3
    = 3 . (2 + …. + 2^99) \vdots 3
  Vậy A \vdots 3
   

  Trả lời
 2. A=2^1+2^2+2^3+…+2^{100}
  =(2^1+2^2)+(2^3+2^4)+…+(2^{99}+2^{100})
  =2.(1+2)+2^3.(1+2)+…+2^{99}.(1+2)
  =(1+2).(2+2^3+….+2^{99})
  =3.(2+2^3+….+2^{99})
  $\\$
  Có 3 \vdots 3
  =>3(2+2^3+….+2^{99}) \vdots 3
  =>A \vdots 3 (đpcm)
  —————————–
  $\\$
  đpcm=\text{điều phải chứng minh}

  Trả lời

Viết một bình luận