Toán Lớp 4: Viết tỉ số của hai số và ve sơ đồ minh họa b, số gà mái gấp 3lan gà trống.ti số của số gà mái và gà trống là

Toán Lớp 4: Viết tỉ số của hai số và ve sơ đồ minh họa
b, số gà mái gấp 3lan gà trống.ti số của số gà mái và gà trống là

TRẢ LỜI

Viết một bình luận