Toán Lớp 6: $\frac{2x}{3}$= $\frac{x-5}{4}$ Giups minhf voiws

Toán Lớp 6: $\frac{2x}{3}$= $\frac{x-5}{4}$
Giups minhf voiws

TRẢ LỜI

Viết một bình luận