Toán Lớp 8: cho biểu thức A = 2^2 + 4x / x ^3 – 4x + x^2 – 4 / x^2 +2x + 2 / 2 – x a) tìm đk của x để x để gtri của pt A dc xd b) t

Toán Lớp 8: cho biểu thức A = 2^2 + 4x / x ^3 – 4x + x^2 – 4 / x^2 +2x + 2 / 2 – x
a) tìm đk của x để x để gtri của pt A dc xd
b) tìm gtri nguyên của x để biểu thức A nhận gtri nguyên

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  {x^3} – 4x \ne 0\\
  {x^2} + 2x \ne 0\\
  2 – x \ne 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x\left( {{x^2} – 4} \right) \ne 0\\
  x\left( {x + 2} \right) \ne 0\\
  x \ne 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne 0\\
  x \ne  – 2\\
  x \ne 2
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x \ne  – 2;x \ne 0;x \ne 2\\
  b)\\
  A = \dfrac{{2{x^2} + 4x}}{{{x^3} – 4x}} + \dfrac{{{x^2} – 4}}{{{x^2} + 2x}} + \dfrac{2}{{2 – x}}\\
   = \dfrac{{2x\left( {x + 2} \right)}}{{x\left( {{x^2} – 4} \right)}} + \dfrac{{{x^2} – 4}}{{x\left( {x + 2} \right)}} – \dfrac{2}{{x – 2}}\\
   = \dfrac{{2\left( {x + 2} \right)}}{{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right)}} + \dfrac{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}{{x\left( {x + 2} \right)}} – \dfrac{2}{{x – 2}}\\
   = \dfrac{2}{{x – 2}} + \dfrac{{x – 2}}{x} – \dfrac{2}{{x – 2}}\\
   = \dfrac{{x – 2}}{x}\\
   = 1 – \dfrac{2}{x}\\
  A \in Z\\
   \Leftrightarrow \dfrac{2}{x} \in Z\\
   \Leftrightarrow x \in \left\{ { – 2; – 1;1;2} \right\}\\
  Do:x \ne 2;x \ne  – 2\\
   \Leftrightarrow x \in \left\{ { – 1;1} \right\}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận