Toán Lớp 6: Tìm chữ số a, b sao cho:Số 4a12b chia hết cho cả 2; 5 và 9 Giup Minh lan nx nhe!

Toán Lớp 6: Tìm chữ số a, b sao cho:Số 4a12b chia hết cho cả 2; 5 và 9 Giup Minh lan nx nhe!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  42120
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để 4a12b chia hết cho 2 và 5 thì b phải bằng 0
  Ta có: 4a120 chia hết cho 9 thì (4 + a + 1 + 2 + 0) chia hết cho 9
                                                  = a + 7 chia hết cho 9
                                                  ⇒ a = 2
  Vậy số cần tìm là 42120

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   42120
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  vì n=4a12b chia hết cho 2 và 5 nên b=0
  =>n=4a120
  để n chia hết cho 4a120 thì 4+a+1+2+0=a+7chia hết cho 9
  => a ={2}
  vậy a={2}
  ta tìm  đc số 42120
  Lần Này Nhớ Cho CTLHN đấy
  CHÚC TUS HỌC TỐT !
   

  Trả lời

Viết một bình luận