Toán Lớp 6: Cứu em với, gấp ạ. Tối em nộp rồi, cảm ơn m.n ???? Bài 4: Tìm x ∈? a, 4 . (2019 – 16x) = 10 ² – 2 ³ . 3 b, (14 – 5x) ³ = 64 c, 5 ⁝ (x +

Toán Lớp 6: Cứu em với, gấp ạ. Tối em nộp rồi, cảm ơn m.n ????
Bài 4: Tìm x ∈?
a, 4 . (2019 – 16x) = 10 ² – 2 ³ . 3
b, (14 – 5x) ³ = 64
c, 5 ⁝ (x + 3)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 4 . (2019 – 16x) = 10 ² – 2 ³ . 3
     4 . (2019 – 16x) = 100 – 8 . 3
     4 . (2019 – 16x) = 76
     (2019 – 16x)      = 76 : 4
     2019 – 16x        = 19
                16x        = 2019 – 19
                16x        = 2000
                   x         = 2000 : 16
          Vậy   x         = 125
                    b, (14 – 5x) ³ = 64
                          (14 – 5x) ³ = (4)³
                           14 – 5x     = (4)
  ⇒ 14 – 5x     = 4           
             5x      = 14-4                               
             5x     = 10                                   
               x     = 10 : 5                               
              x      = 2                                       
  Vậy x = 2
    

  Trả lời
 2. 4.
  a, 4. (2019 – 16x) = 10^2 – 2^3. 3
  => 4. (2019 – 16x) = 100 – 8. 3
  => 4. (2019 – 16x) = 100 – 24
  => 4. (2019 – 16x) = 76
  => 2019 – 16x = 19
  => 16x = 2000
  => x = 2000 : 16 = 125
  Vậy x = 125
  b, (14 – 5x)^3 = 64
  => (14 – 5x)^3 = 4^3
  => 14 – 5x = 4
  => 5x = 14 – 4
  => 5x = 10
  => x = 2
  Vậy x = 2
  c, 5 vdots x + 3
  => x + 3 in Ư(5) = {±1;±5}
  => x in {-2; -4; 2; -8}
   

  Trả lời

Viết một bình luận