Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 thửa ruộng HCN có : Chiều rộng : 22,05m và diện tích HCN = diện tích HV là 42 m trên thửa ruộng HCN đó người ta dùng diện tích trồng

Toán Lớp 5: 1 thửa ruộng HCN có :
Chiều rộng : 22,05m và diện tích HCN = diện tích HV là 42 m
trên thửa ruộng HCN đó người ta dùng diện tích trồng bắp, tính S trông bắp

Comments ( 1 )

  1. Diện tích trồng bắp là:
    42 x 42 = 1764 ( m2 )
    diện tích HCN = diện tích HV có 1 cạnh là 42 m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )