Toán Lớp 5: 1 thửa ruộng HCN có : Chiều rộng : 22,05m và diện tích HCN = diện tích HV là 42 m trên thửa ruộng HCN đó người ta dùng diện tích trồng

By Phước Bình

Toán Lớp 5: 1 thửa ruộng HCN có :
Chiều rộng : 22,05m và diện tích HCN = diện tích HV là 42 m
trên thửa ruộng HCN đó người ta dùng diện tích trồng bắp, tính S trông bắp
Viết một bình luận