Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Câu 4: Vật chuyển động trên đoạn đường dài 5km trong thời gian 15 phút. Vận tốc trung bình của vật là: A. 75 m/s B. 20

Toán Lớp 8: Câu 4: Vật chuyển động trên đoạn đường dài 5km trong thời gian 15 phút. Vận tốc trung bình của vật là: A. 75 m/s B. 20 km/h C. 75 km/h D. 20 m/s
Và giải thích

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 15 p = 15/60 = 0,25 h
  Vận tốc trung bình của vật là
  v = s/t = (5)/(0,25) = 20 $(km / h)$
  -> B

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có: S=5 km
  t=15 phút =1/4 giờ.
  Áp dụng công thức:
  v= S/t = 5/(1/4) = 20 (km/h)
  Vậy vận tốc trung bình là: 20 km/h.
  => B.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn