Toán Lớp 6: có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

Toán Lớp 6: có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

TRẢ LỜI

 1. Số tự nhiên có 4 chữ số nhỏ nhất là 1000.
  Số tự nhiên có 4 chữ số lớn nhất là 9999.
  Dựa vào cách đếm số tự nhiên:
  Để đếm các số tự nhiên liên tiếp từ 1000 đến 9999, ta có: 
  (Số lớn nhất – số nhỏ nhất) + 1 = 9999 – 1000 + 1 = 9000 (số tự nhiên)
  Đáp số: Có tất cả 9000 số tự nhiên có 4 chữ số

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số là 9999
  Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000
  Có tất cả số số tự nhiên có 4 chữ số là:
  ( Số lớn nhất – số nhỏ nhất ) : khoảng cách 2 số + 1 = ( 9999 – 1000 ) : 1 + 1 = 9000
  Vậy có tất cả 9000 số tự nhiên có 4 chữ số

  Trả lời

Viết một bình luận