Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Có một số có 3 chữ số khi viết số đó ra An viết nhầm thành 995 biết số lúc đầu = 56 x 11 Hỏi số An viết nhầm trừ số lúc đầu là?

Toán Lớp 6: Có một số có 3 chữ số khi viết số đó ra An viết nhầm thành 995 biết số lúc đầu = 56 x 11
Hỏi số An viết nhầm trừ số lúc đầu là?

Comments ( 2 )

 1. Số lúc đầu là:
  56 x 11 = 616
  Hiệu 2 số là:
  995 – 616 = 329
  Đáp số: 329

 2. Giải đáp:xxxxxx
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )