Toán Lớp 6: a)4x+11 chia hết cho 2x+3 b)x mũ 2 + 2x-11 chia hết cho x-3 tìm x thuộc Z

By Nhân

Toán Lớp 6: a)4x+11 chia hết cho 2x+3
b)x mũ 2 + 2x-11 chia hết cho x-3
tìm x thuộc Z

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a)4x+11 chia hết cho 2x+3 b)x mũ 2 + 2x-11 chia hết cho x-3 tìm x thuộc Z”

 1. A) (4x+11)-2(2x+3) : (2x+3)
  =>5:(2x+3)
  =>2x+3 Ư(5)=(-5;-1;1;5)
  Từ đó từ được x (-4;-2;-1;1)
  B)
  ta có 2x-11 chia hết cho x-4
  =>2x-11- 2(x-4) ……….
  =>[2x-11-(2x-8)] chia hết cho x-4
  =>3 chia het cho x-4
  x-4 là Ư(3)=(-1,-3,1,3)
  =>X-4=-1=>X=3
  =>X-4=-3=>X=1
  =>X-4=1=>X=5
  =>X-4=3=>X=7
   

  Trả lời

Viết một bình luận