Toán Lớp 6: Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n : n + 1/ 2n + 3

Toán Lớp 6: Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n :
n + 1/ 2n + 3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi d là ƯCLN(n+1;2n+3)
  =>2n+3 chia hết cho d
  và n+1 chia hết cho d
  =>2(n+1) chia hết cho d
  =>2n+3-2(n+1)chia hết cho d
  hay 1chia hết cho d
  =>d=1
  =>phân số n+1/2n+3 là tối giản

  Trả lời

Viết một bình luận