Toán Lớp 8: Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB , BC, CD, DA của hình bình hành ABCD. chứng minh các đường thẳng AB,MP,BD,NQ đồng quy(cắ

Toán Lớp 8: Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB , BC, CD, DA của hình bình hành ABCD. chứng minh các đường thẳng AB,MP,BD,NQ đồng quy(cắt nhau tại một điểm)

TRẢ LỜI

 1. Sửa đề: $AC,MP,BD,NQ$ đồng quy
  $ABCD$ là hình bình hành
  $\Rightarrow AC,BD$ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường $(1)$
  Ta có:
  $\begin{cases}MB = \dfrac{1}{2}AB\\PD = \dfrac{1}{2}CD\\AB = CD\end{cases}$
  $\Rightarrow MB = PD$
  Lại có: $MB//PD\quad (AB//CD)$
  nên $MBPD$ là hình bình hành
  $\Rightarrow MP,BD$ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường $(2)$
  Mặt khác:
  $\begin{cases}AQ = \dfrac{1}{2}AD\\CN = \dfrac{1}{2}BC\\AD = BC\end{cases}$
  $\Rightarrow AQ = CM$
  Lại có: $AQ//CN\quad (AD//BC)$
  nên $AQCN$ là hình bình hành
  $\Rightarrow AC,NQ$ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường $(3)$
  Từ $(1)(2)(3)\Rightarrow AC,MP,BD,NQ$ đồng quy
   

  Trả lời

Viết một bình luận