Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc-cba chia hết cho 11 (a>c)

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc-cba chia hết cho 11 (a>c)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc-cba chia hết cho 11 (a>c)”

 1. \overline{abc}-\overline{cba}
  =100a+10b+c-(100c+10b+a)
  =100a+10b+c-100c-10b-a
  =(100a-a)-(100c-c)+(10b-10b)
  =99a-99c+0
  =99a-99c
  =99(a-c)=9.11.(a-c)\vdots 11 AA a;c
  =>\overline{abc}-\overline{cba}\vdots 11(đpcm)
  Vậy \overline{abc}-\overline{cba}\vdots 11

  Trả lời

Viết một bình luận