Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cứ 1 000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng lãi được 10 000 đồng. Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi và tiền gửi sau 1 tháng.

Toán Lớp 5: Cứ 1 000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng lãi được 10 000 đồng. Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi và tiền gửi sau 1 tháng.

Comments ( 2 )

 1. Giải
  tỉ số phần trăm của tiền lãi và tiền gửi sau 1 tháng là :
             10 000 : 1 000 000 = 0,01 = 1%
               Đ/S: 1%
   

 2. @Pii
  Tỉ số phần trăm của tiền lãi và tiền gửi là:
       10.000 : 1.000.000 = 0,01 ( phần trăm )
                               0,01 = 1 phần trăm
                          Đ/S : 1 phần trăm
  #HọcTốt
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )