Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Chứng minh: 1.2.3.4.5-.2021 – 1 là số nguyên tố Giúp mình với chậm cũng được chỉ cần đúng thôi!

Toán Lớp 6: Chứng minh: 1.2.3.4.5…..2021 – 1 là số nguyên tố
Giúp mình với chậm cũng được chỉ cần đúng thôi!

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  1.2.3.4.5…2021 luôn chia hết cho các số tự nhiên từ 1 đến 2021
  Mà 1 chỉ \vdots 1
  -> 1.2.3.4.5….2021 chỉ chia hết cho 1 và 1.2.3.4.5…2021
  -> Đây là số nguyên tố
  – Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 có 2 ước là 1 và chính nó

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )