Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 4. Viết số: 4km2 7hm2= ………km2 47342 kg = …….tấn 7,58km =…………..m 5,798 km2 = ……ha 5. Một tấm vải dài 37,5 m. Người ta bán đi 35 tấm vải.

Toán Lớp 5: 4. Viết số:
4km2 7hm2= ………km2 47342 kg = …….tấn
7,58km =…………..m 5,798 km2 = ……ha
5. Một tấm vải dài 37,5 m. Người ta bán đi 35 tấm vải. Hỏi tấm vải đó còn lại bao nhiêu mét?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết :
  Bài 4 : Viết số 
  4km² 7hm²= 4 , 07 km²
  47342 kg = 47 , 342 tấn
  7,58km =7580 m
  5,798 km² = 579 , 8 ha
  Bài 5 : 
  Cách 1 : Số vải đã bán đi là :
  37 , 5 × 3 / 5 = 22.5 ( m )
  Số vải còn lại là : 
  37 , 5 – 22 , 5 = 15 ( m )
  Đáp số : 15 ( m )
  Cách 2 : Số vải còn lại chiếm :
  1 – 3 / 5 = 2 / 5 ( tấm vải )
  Số vải còn lại là : 
  37 , 5 × 2 / 5 = 15 ( m )
  Đáp số : 15 ( m )

 2. 4.
  4 km^{2} 7 hm^{2} = 4,07 km^{2}
  47342 kg = 47,342 tấn
  7,58 km = 7580 m
  5,978 km^{2} = 597,8 ha
  5.
  Tấm vải còn lại ứng với phân số:
  1 – 3/5 = 2/5 (phần    tấm     vải)
  Tấm vải còn lại:
  37,5 xx 2/5 = 15 (m)
  Đáp số : 15 m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )