Toán Lớp 6: Cho tổng A = 1+6+6 mũ 2 + 6 mũ 3 + …+ 6 mũ 98 + 6 mũ 99 a) Chứng minh A chia hết cho 7 b) Chứng minh A= 6 mũ 100 -1/5

Toán Lớp 6: Cho tổng A = 1+6+6 mũ 2 + 6 mũ 3 + …+ 6 mũ 98 + 6 mũ 99
a) Chứng minh A chia hết cho 7
b) Chứng minh A= 6 mũ 100 -1/5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho tổng A = 1+6+6 mũ 2 + 6 mũ 3 + …+ 6 mũ 98 + 6 mũ 99 a) Chứng minh A chia hết cho 7 b) Chứng minh A= 6 mũ 100 -1/5”

 1. a) A=1+6+6²+6³+….+6⁹⁸+6^99
  A có tất cả $100$ số hạng ; mà 100\vdots 2=> Ta sẽ gộp $2$ số hạng của a là $1$ tổng :
  =>A=(1+6)+(6²+6³)+…+(6^98 +6^99)
  =>A=(1+6)+6²(1+6)+….+6^98 (1+6)
  =>A=(1+6)(1+6²+…+6^98)
  =>A=7(1+6²+…+6^98) \vdots 7
  =>A\vdots 7 $(đpcm)$
  Vậy A\vdots 7
  b) A=1+6+6²+6³+….+6⁹⁸+6^99
  =>6A=6(1+6+6²+6³+….+6⁹⁸+6^99)
  =>6A=6+6²+6³+6⁴+…+6⁹⁹+6^100
  =>6A-A=(6+6²+6³+6⁴+…+6⁹⁹+6^100) -(1+6+6²+6³+….+6⁹⁸+6^99)
  =>5A=6^100 -1
  =>A=(6^100 -1)/2 $(đpcm)$
  Vậy A=(6^100 -1)/2

  Trả lời
 2. a)A=1+6+6^2+6^3+………………..+6^98+6^99
  A=(1+6)+(6^2+6^3)+……………………+(6^98+6^99)
  A=1.(1+6)+6^2.(1+6)+………………………+6^98.(1+6)
  A=1.7+6^2. 7+……………………+6^98. 7
  A=7.(1+6^2+………………………+6^98)
  Vì 7vdots7
  =>Avdots7
  Vậy Avdots7
  b)A=1+6+6^2+6^3+………………..+6^98+6^99
  6A=6+6^2+6^3+6^4+……………………..+6^99+6^100
  6A-A=(6+6^2+6^3+6^4+……………………..+6^99+6^100)-(1+6+6^2+6^3+………………..+6^98+6^99)
  5A=6^100-1
  A=(6^100-1)/5
  Vậy A=(6^100-1)/5
   

  Trả lời

Viết một bình luận