Toán Lớp 10: Cho tam giác A,B,C với A(-5,6) B(-4,-1) C(3,4) .Toạ độ trọng tâm của điểm G của tam giác ABC là : A. (2,3) B. (-2,3) C. (-2,-3) D. (2,

Toán Lớp 10: Cho tam giác A,B,C với A(-5,6) B(-4,-1) C(3,4) .Toạ độ trọng tâm của điểm G của tam giác ABC là :
A. (2,3)
B. (-2,3)
C. (-2,-3)
D. (2,-3)
Giúp mình với ạ
Mình cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho tam giác A,B,C với A(-5,6) B(-4,-1) C(3,4) .Toạ độ trọng tâm của điểm G của tam giác ABC là : A. (2,3) B. (-2,3) C. (-2,-3) D. (2,”

 1. Giải đáp:
  $B.\ (-2;3)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $G(x;y)$ là trọng tâm $\triangle ABC$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}x =\dfrac{x_A + x_B + x_C}{3}\\y = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3}\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}x =\dfrac{-5-4+3}{3}= -2\\y =\dfrac{6-1+4}{3}= 3\end{cases}$
  Vậy $G(-2;3)$

Viết một bình luận