Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y = x^2 và y = -3x^2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ Giúp mình nha

Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y = x^2 và y = -3x^2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Giúp mình nha

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y = x^2 và y = -3x^2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ Giúp mình nha”

 1. +) y=x^2
  cho x=0 thì  y=0 => đường thẳng đồ thị y=x^2 đi qua gốc tọa độ
  cho y=4 thì x=2 => đường thẳng đồ thị đi qua điểm có tọa độ (2;4) 
  vẽ đường thẳng ( d ) : y=x^2
  +) y=-3x^2
  cho x=0 thì y=0 => đường thẳng đồ thị y=(-3x)^2 đi qua gốc tọa độ
  cho y=9 thì x=1 => đường thẳng đồ thị đi qua điểm có tọa độ (1;9) 
  vẽ đường thẳng ( d ‘) : y=x^2

  toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-y-2-va-y-3-2-tren-cung-mot-mat-phang-toa-do-giup-minh-nha

Viết một bình luận