Toán Lớp 6: Cho tập hợp E = { 0; 2; 4; 6; 8} Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cacnhs này

Toán Lớp 6: Cho tập hợp E = { 0; 2; 4; 6; 8} Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cacnhs này

TRẢ LỜI

Viết một bình luận