Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tính tổng sau bằng cách thuận tiện nhất 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 0,1+0,2+0,3+0,4+0,5+…+0,9+1

Toán Lớp 5: Tính tổng sau bằng cách thuận tiện nhất
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
0,1+0,2+0,3+0,4+0,5+…+0,9+1

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
  = (1 + 9) + (2 + 8) + (3+7) + (4+6) + 10 +5
  = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5
  = 10 xx 5 + 5
  = 50 + 5
  = 55
  0,1+0,2+0,3+0,4+0,5+…+0,9+1
  = (0,1 + 0,9) + (0,2 + 0,8) + (0,3 + 0,7) + (0,4 + 0,6) + 1 + 0,5
  = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +0,5
  = 1 xx 5 + 0,5
  =5 + 0,5 = 5,5

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
  Số số hạng là : 
    ( 10 – 1 ) : 1 + 1 = 10 ( số hạng ) 
  Tổng là : 
    ( 10 + 1 ) x 10 : 2 = 55 
                  Đáp số : 55
  Số số hạng : ( Số cuối – số đầu ) : khoảng cách + 1 
  Tổng : ( Số cuối + số đầu ) x số số hạng : 2
   0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5 + … + 0,9 + 1
  Số số hạng là : 
    ( 10 – 1 ) : 1 + 1 = 10 ( số hạng ) 
  Tổng là : 
    ( 1 + 0,1 ) x 10 : 2 = 5,5 
                  Đáp số : 5,5
  * Vì đây là là số thập phân nên muốn tính số số hạng thì phải tính như số tự nhiên

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )