Toán Lớp 4: Trung Bình cộng của hai số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai, tìm số đó

Toán Lớp 4: Trung Bình cộng của hai số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai, tìm số đó

TRẢ LỜI

 1. Bài giải
  Tổng của 2 số đó là:
  46 x 2= 92
  Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì chúng ta được số thứ 2. Vậy số thứ 2 gấp 10 lần số cũ và thêm 4 đơn vị và tổng 2 số là 11 phần và 4 đơn vị
  Số thứ nhất là:
  ( 92 – 4) : 11 = 8
  Số thứ 2 là:
  92 – 8 =84
  Đáp số: 8 và 84

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổng của hai số là
  =92
  số thứ nhất là
  =8
  số thứ hai là
  *thỏa mãn: 46 
  viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất dc số thứ hai : 8 viết thêm 4 được 84 
  Xin chủ tus hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận